Categorieën
Nieuws

“Participatieve gemeenschap.”

Burgerparticipatie en de kracht van een Social Lab (co- creatie) zijn belangrijke bouwstenen als het gaat om het versterken van de betrokkenheid van burgers bij hun gemeenschap. Burgerparticipatie heeft te maken met het actief betrekken van burgers bij het beleid en de besluitvorming, waarbij de overheid de rol heeft van facilitator in plaats van alleen beslisser.

Het Social Lab, aan de andere kant, gaat over het samenwerken van burgers, bedrijven en overheden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen zoals overlast binnen het Noorderplantsoen. Co-creatie als methode, wordt steeds vaker gezien als een waardevolle aanpak om tot oplossingen te komen die aansluiten op de behoeften en wensen van alle betrokken partijen.

Het Social Lab brengt verschillende partijen bij elkaar en stelt hen in staat om samen te werken aan innovatieve oplossingen. Door de verschillende perspectieven en kennisgebieden samen te brengen, kan er een veel breder scala aan oplossingen worden ontwikkeld die niet mogelijk zouden zijn geweest als een partij alleen had gewerkt.

Kortom, burgerparticipatie en de kracht van een Social Lab zijn belangrijke elementen voor een betrokken en participatieve gemeenschap. Het biedt een kader voor samenwerking en innovatie, waarbij alle betrokken partijen kunnen profiteren van elkaars inzichten en kennis.

Categorieën
Nieuws

LabPost. 23Feb

Het Open.Lab rondom het vraagstuk van het hondenlosloop gebied was druk bezocht. Er zijn diverse perspectieven op tafel gekomen. Een aantal bezoekers hebben de ruimte gepakt om mee te denken over de aantrekkelijkheid van de losloopvelden.  Inzichten uit deze avonden volgen snel via instagram en op het miro-board.

Daarnaast  hebben we een gesprek met thuisbezorgd gehad over een afhaalpunt. Zij gaven aan dat dit mogelijk is, zolang ze een adres hebben in het Noorderplantsoen. We besproken wat goede plekken zouden zijn om een plek te creëren. Zij gaven aan dat ze voorkeur hebben voor twee plekken in het Noorderplantsoen, maar welke dat precies zijn moet nog verder uitgedacht worden. Tegelijkertijd is het belangrijk om een fysiek ontwerp te maken voor het afhaalpunt. Hiervoor organiseren we binnenkort een MaakLab.

Ook hebben we een gesprek met de gemeente gehad. Het gesprek draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking. Waardoor besluiten en het proces van Happy Plantsoen nauw met elkaar verbonden blijven en elkaar weten te versterken.

Afgelopen week hebben we ook een gesprek gehad met de wijkagente die verbonden is aan het Noorderplantsoen. Daaruit kwam naar voren dat de communicatie tussen de politie, gemeente maar ook burger nog verbeterd kan worden.

Categorieën
Nieuws

LabPost.28mrt.

Maandag 27 maart vond het eerste Maak.Lab plaats. We kijken erg positief terug op deze avond. In groepjes van drie tot vier betrokkenen gingen we aan de slag met drie vraagstukken:

  1. Doneerring – ‘Van ophangen naar werkend prototype’
  2. Hondenlosloopveld – ‘Van onaangenaam naar aangenaam losloopveld’
  3. Bezorgpaal – ‘Van afhaal- naar ophaalpunt’

Door middel van brainstorming kwamen de drie groepjes met mooie prototypes, die we vervolgens in de groep bespraken en bij elkaar testten. Iedereen nam actief deel aan het proces. De ideeën en prototypes die uit het Maak lab zijn gekomen, zijn per vraagstuk te vinden in de overige bijlages van deze e- mail. De documenten geven wat meer inzicht over het proces tot nu toe en de vervolgstappen. De prototypes die uit het Maaklab zijn gekomen, staan nog niet vast. We willen deze testen bij de gemeente en andere betrokkenen van het Noorderplantsoen. Heb je naar aanleiding van de documenten nog aanvullingen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op!

Plantsoen proat in Keet 11-04

Vanaf 11 april staan we met een schaftkeet in het Noorderplantsoen. Deze keet gaan we gebruiken als plek om aan het werk te gaan en het gesprek met en tussen gebruikers van het plantsoen te faciliteren.

Op deze manier werken we op locatie en kunnen we snel en goed testen bij eindgebruikers of een prototype wel of niet werkt. De keet zorgt hopelijk ook al voor bewustwording rondom de vraagstukken in het Noorderplantsoen. Aan de buitenkant komt informatie over hoe we werken, processen van de vraagstukken.

Wanneer we daar precies staan, zal snel worden gecommuniceerd via een agenda op deze website! Komende dinsdag zijn we in ieder geval daar om de keet te voorzien van een mooie kleur groen. Kom dus vooral langs bij de keet bij de klimtoren om mee te praten en informatie op te halen!

Categorieën
Nieuws

“Social.Lab Together doen.”

Het zijn interessante tijden. In veel maatschappelijke vraagstukken staan we steeds meer tegenover elkaar dan dat we het ‘together doen’. Volgens velen moet de politiek, overheid of de gemeente keihard aan de bak, maar tegelijkertijd zien we dat deze partijen het niet alleen kunnen oplossen. Daarmee doen we een beroep op een ieder, de mensen die iets bij willen dragen. Burgerparticipatie.

Maar hoe creëren we een beweging waarbij de burger ook voelt en ervaart dat ze mee werken aan complexe vraagstukken?

Vanuit Agents of Change werken we op een ontwerpgerichte manier waarbij we persoonlijk leiderschap, betrokkenheid en zingeving inzetten om zo het verschil (de Change) te maken. Dit vraagt om investeringen in talent, co creatie en vanuit een ontwerp gericht perspectief de vraagstukken te verkennen die nodig zijn om de ‘beweging’ te doen voeden.

Co-creatie is goed bruikbaar voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen in het gebruik van openbare ruimtes (bijvoorbeeld Noorderplantsoen of het Stadsstrand) in Groningen. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle betrokkenen invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.

Kenmerkend in de aanpak van Agents of Change is het aangaan van de dialoog, ‘common ground’, creativiteit, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de betrokkenen, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces dat wij als Agents of Change begeleiden.

De betrokkenen zullen zich herkennen in deze ‘speelregels’ die richting geven aan het ontwerpproces dat we met elkaar aangaan. In de bijeenkomsten die daarop volgen zal de kracht van de ‘beweging’ duidelijk worden. De betrokkenen zullen een ervaring opdoen waarbij wij uitgaan van de kracht van ontmoeten. Vanuit deze ontmoeting komen er vraagstukken op de tafels te liggen waar we in kleine groepen mee aan de slag gaan. We begeleiden de betrokkenen naar vraagstukken die we operationaliseren waardoor er in de praktijk kleine experimenten ontstaan.

We merken in de praktijk dat we veel vragen van elkaar. We zijn gewend dat een vertegenwoordiger vanuit bv de gemeente komt verantwoorden hoe men tot deze keuze is gekomen en de burger kan daar op reageren. Wij vragen van alle betrokkenen om niet alleen ergens iets van te vinden maar ook om mee te werken (open lab bijeenkomsten) aan het proces om invloed uit te oefenen op het resultaat.

Het vraagt van ons om bewust te zijn van hoe moeilijk nieuw gedrag is om aan te leren en zorgt voor aansluiting op de fase waarin de lerende (in dit geval een ambtenaar of burger) zich bevindt. Zo zorgt het niet alleen voor afwisseling, maar ook voor interventies die nauw aansluiten bij de behoeften en de praktijk. Het situationeel leren-model is vooral een middel om alle interventies te plotten, passend bij de fase waarin de lerende zich bevindt. Je kijkt dus naar het grotere geheel. Het model is gebaseerd op situationeel leiderschap (Hersey & Blanchard, 1977), dat ervanuit gaat dat betrokkenen in verschillende situaties, verschillende manieren van aansturing nodig heeft, en dat dit tijd kost.

Wederzijds begrip voor de complexiteit van dit soort vraagstukken is een uitdaging. Iedereen is druk en het lukt dan niet altijd om iedereen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Wij proberen in onze werkwijze het ‘goede gesprek’ te faciliteren waarbij we de betrokkenen meenemen in de gedachten achter ons ontwerp en werkwijze. Daarbij benadrukken we wat we precies willen bereiken en welke stappen er van ons allen nodig zijn om daartoe te komen.

De ontwikkelingen in het Noorderplantsoen passen één op één in een overall plaatje waarin mensen wanhopig houvast en nieuw vertrouwen proberen te vinden; omdat het oude, vertrouwde systeem voor hun ogen ineenstort. Het systeem is stuk en daarmee neemt de chaos onvermijdelijk toe, zoals Jan Rotmans het zo mooi verwoordt. En chaos is hartstikke verwarrend en beangstigend.

Het is daarom cruciaal dat we, juist nu, richting en duiding blijven geven en dat we een aantrekkelijk en begrijpelijk toekomstperspectief creëren met elkaar.

Happy Plantsoen, Together doen.

Categorieën
Nieuws

Noorderzon

De 32e editie van het Noorderzon Festival plaats. De periode waarbij het plantsoen 10 dagen lang hét terrein was voor kunst, cultuur en gezelligheid. @Happyplantsoen opende hier het social lab om het gesprek aan te gaan en nieuwe inzichten op te doen!

Het werd een levend lab met borden waarop je je stem uit kon brengen op verschillende stellingen. Er werd volop gestemd en er ontstonden mooie gesprekken over waarom er wel of niet watersproeiers aan zouden moeten gaan bij te veel geluidsoverlast in het park. Er ontstonden mooie ideeën om het glasafval tegen te gaan. Volgens een van de bezoekers zou je mee terug genomen mogen worden naar de beleving die je als kind had toen je in een waterput riep. “Hoe leuk is het dat er een geluid en/of beleving ontstaat wanneer je je glas kapot mag gooien in een diepe put”. Het social lab werd een gezellige plek waar mensen vanuit een ander oogpunt meedachten over het vraagstuk in het Noorderplantsoen. Er werd gestemd en gediscussieerd, er ontstonden creatieve ideeën en er werden vrolijke foto’s gemaakt met het #happyplantsoen fotoframe.

Categorieën
Nieuws

Onderzoek en resultaten

Hieronder kan je meelezen met een aantal ontwerpvragen die ons bezig houden. Alle informatie die we verzamelen, alle ideeën die zijn ontstaan, alle experimenten die er voorbijkomen en alle resultaten die we boeken worden bijgehouden op Miro bord. Benieuwd naar het proces? Bekijk het op Miro Happy Plantsoen

Categorieën
Nieuws

Dag van de Buurt

Op 19 mei was De dag van de Buurt waar wij de eerste zichtbare bewegingen in gang hebben gezet van @happyplantsoen. Op de Dag van de Buurt liet men overdag door het hele land zien hoe er aan leefbare en veilige buurten gewerkt wordt. Zo ook in het Noorderplantsoen bij Zondag. Met bewoners, ondernemers, studenten en andere betrokkenen brachten we samen in kaart waar de vraagstukken liggen, praatten we over creatieve oplossingen en hebben we de reeds bedachte ideeën getoetst.

Categorieën
Nieuws

In de media

15 maart – OOG TV – Gemeente houdt vast aan sluiting loslooproute Noorderplantsoen, maar stelt uitvoering wel tijdelijk uit

10 april – Dagblad van het Noorden – Hoe moet het verder met de overlast rond het Noorderplantsoen in Groningen? ‘Als het maar niet wéér bij praten blijft’

11 april – RTV Noord – Nieuwe poging om overlast in Noorderplantsoen tegen te gaan

12 april – OOG TV – Overlast in het Noorderplantsoen: ‘Het is tijd voor een experiment!’